Tarbimislepingu tüüptingimused

Tarbimislepingu tüüptingimused

 

AS ELVESO soojuse müügi ja jaotusteenuse osutamise tüüptingimused


1.ÜLDSÄTTED JA MÕISTED
1.1. Käesolevad soojuse müügi ja jaotamisteenuse osutamise tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) on AS ELVESO ning soojuse ja jaotusteenuse ostja (edaspidi Klient) vahel (edaspidi koos Pooled) sõlmitava Soojuse müügi- ja jaotusteenuse osutamise lepingu (edaspidi Lepingu) lahutamatuks osaks.
1.2. Tüüptingimused kehtestavad korra ja tingimused soojusega varustamiseks AS ELVESO kaugkütte võrgupiirkondades.
1.3. AS ELVESO on soojusettevõtja, kes tegutseb soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga.1.4. Soojuse tootmine Kaugkütteseaduse mõistes on tegevus, mille tulemusena saadakse tarbijapaigaldistes kasutatav soojusenergia. 1.5. Soojuse jaotamine Kaugkütteseaduse mõistes on soojuse transportimine võrgu kaudu tarbijapaigaldiseni
1.6. Soojuse müük Kaugkütteseaduse mõistes on soojuse üleandmine tarbijale tasu eest või tasuta.
1.7. Kütteperiood on aeg millal valdav osa Kliente kasutab soojust ruumide kütmiseks. Tinglikult loetakse kütteperioodiks ajavahemikku 01. oktoobrist kuni 30. aprillini.
1.8. Võrk on torustike, seadmete, abiseadmete ja nendega seotud ehitiste kohtkindlalt ehitatud talituslik kogum või selle osa, mis on vajalik soojuse jaotamiseks, kusjuures võrguks ei loeta Kaugkütteseaduse tähenduses tarbijapaigaldisi.
1.9. Tarbijapaigaldis on kinnistul, ehitises või ühtse majandusüksuse moodustavas funktsionaalselt seotud ehitiste kompleksis ja nende teenindamiseks vajalikul maal ehitatud omavahel ühendatud soojatorustike ja abiseadmete võrguga ühendatud või ühendatav talituslik kogum tarbija varustamiseks soojusega.
1.10. Sõltumatu (suletud) küttesüsteem, kus hoone küttesüsteem on soojusvahetiga lahutatud kaugküttevõrgust, s.t. kaugkütte vesi ei ringle hoone küttesüsteemis.
1.11. Sõltuv (avatud) küttesüsteem on süsteem, kus kaugkütte vesi ringleb ka hoone küttesüsteemis.
1.12. Liitumispunkt on võrgu ja tarbijapaigaldise ühenduskoht. Liitumispunktiks on reeglina kinnistu piir kui Pooled pole kokku leppinud teisiti.
1.13. Võrgu teeninduspiir on piir, milleni võrguettevõtja Lepingu alusel kaugküttesüsteemi haldab. Reeglina määrab teeninduspiiri liitumispunkt kui kokku ei lepita teisiti.
1.14. Tarbija on isik, kes ostab võrgu kaudu jaotatavat soojust oma tarbimiskoha vajadusteks (edaspidi Klient).
1.15. Kaugkütte vesi on kaugküttevõrgus ringlev soojuskandja.
1.16. Kliendi hoone küttesüsteemi täitmine on küttesüsteemi esmakordne täitmine kaugkütte veega ja küttesüsteemi täitmine kaugkütte veega peale tühjakslaskmist (pesemine, remont jne).
1.17. Kliendi hoone küttesüsteemi kaugkütte vee lisamine on küttesüsteemi regulaarne täitmine Kliendi soovil.
1.18. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta on Lepingu ja Tüüptingimuste sisuga tutvunud ja nendest aru saanud.
2.SOOJUSENERGIAGA VARUSTAMINE
2.1. Klienti varustatakse soojusenergiaga AS ELVESO kaugküttevõrgus ringleva soojuskandja (kaugkütte vesi) kaudu. Ringlev kaugkütte vesi kuulub AS-le ELVESO.
2.2. Soojusenergiaga varustamine toimub:
2.2.1. Jüri kaugküttevõrgus pidevalt v.a. avariid ja plaanilised katkestused;
2.2.2. Vaida kaugküttevõrgus kütteperioodil mille algus ja lõpp teatatakse v.a. avariid ja plaanilised katkestused.
2.3. Ringleva kaugkütte vee vahetu kasutamine on Kliendil keelatud, välja arvatud hoone küttesüsteemi täitmine ja -vee lisamine. Küttesüsteemi täitmisel peab Klient sellest eelnevalt teatama AS ELVESO-t. Tarbimiskoha sõltumatu küttesüsteemi korral peab küttesüsteemi täitmiseks ja lisavee koguse mõõtmiseks olema paigaldatud veearvesti.
2.4. Kütteperioodil toimub Kliendile antava küttevee temperatuuri reguleerimine sõltuvalt välisõhu temperatuurist ning hoitakse liitumispunktis vahemikus :
2.4.1. Jüri kaugküttevõrgus 110 – 70 °C (suvine madalaim temperatuur on 65 °C);
2.4.2. Vaida kaugküttevõrgus 90 – 60 °C.
Samad temperatuurid on praktiliselt ka Kliendi soojussõlmes (erineb temperatuuri languse võrra tarbijapaigaldises) kui tarbijapaigaldise soojustorustiku isolatsioon vastab EVS-EN 253 nõuetele (2. isolatsiooni klass või sellega samaväärne). Hoones asuvate soojustorustike nõutavad isolatsiooni paksused on esitatud AS ELVESO kodulehel.
2.5. Klient peab kindlustama kaugkütte tagasivoolu temperatuuri hoone küttesüsteemist väljumisel vastavalt AS ELVESO poolt kehtestatud antud võrgupiirkonna küttevee kvalitatiivse reguleerimise temperatuurigraafikule.
2.6. AS ELVESO peab kindlustama Kliendi soojussõlmes primaarkontuuri rõhkude vahe 1,0 baari kütteperioodil ja 0,6 baari kütteperioodi välisel ajal.
2.7. AS ELVESO ja Klient on kohustatud informeerima teineteist kõikidest soojusenergiaga varustamisega/tarbimisega seotud muudatustest.
3.LEPINGULINE VÕIMSUS
3.1. Lepinguline võimsus määratakse kindlaks Lepingus ja selleks loetakse maksimaalvõimsus (kW või MW) hoone soojusega varustamiseks.
3.2. Müüjal on õigus piirata vastavate seadmetega Kliendile antavat võimsust vastavalt kokkulepitud väärtusele.
3.3. Kokkuleppeliselt võidakse vähendada lepingulist võimsust, kui tegelikult tarvitatav maksimaalvõimsus on püsivalt olnud väiksem Lepingus sätestatust. Seejuures katab taotlev Pool sellega seotud kulutused.
3.4. Kui Kliendi kasutatav võimsus osutub suuremaks Lepingus sätestatust, on Klient kohustatud Müüjale sellest koheselt teatama. Kui Klient ja Müüja lepivad kokku uue lepingulise võimsuse, siis on Klient kohustatud tasuma juurdelisanduva võimsuse eest täiendava liitumistasu.
3.5. Kui Kliendi poolt kasutatav võimsus ja/või tarbimine väheneb oluliselt (ilma, et Klient ei teavita AS-i ELVESO mõjuvatest põhjustest) ja seetõttu muutub küsitavaks Kliendi soojusenergiaga varustamise tehnilis-majanduslik põhjendatus kaugküttevõrgu kaudu, algatab AS ELVESO Kliendi eraldamise kaugküttevõrgust.
3.6. Kui Klient pole 12 kuu jooksul ostnud/tarbinud soojust algatab AS ELVESO Kliendi eraldamise kaugküttevõrgust ja Soojuse müügi- ja jaotusteenuse osutamise lepingu lõpetamise.
4.PIIRITLUS
4.1. AS ELVESO teenindab kaugküttevõrku ja kinnistu ühendustorustikku kuni kinnistu piirini (liitumipunktini) kui ei lepita kokku teisiti.
4.2. Klient teenindab hoone ühendustorustikku alates kinnistu piirist (liitumispunktist) ja hoone küttesüsteemi (kokku tarbijapaigaldis).
4.3. Kui AS ELVESO teenindab Kliendi tarbijapaigaldist siis maksab Klient teenindamise eest AS-le ELVESO kokkuleppelist tasu, mis ei kuulu soojusenergia hinna sisse. Kokkulepe sisaldab tööde kirjeldust, mahtu, tasu suurust ja teostamise tähtaegu.
4.4. Klient peab seisma hea, et soojussõlme ruum vastab Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu poolt väljatöötatud “Soojussõlmed, juhised ja eeskirjad” toodule.
4.5. Klient kannab vastutust tema soojussõlmes ülesseatud AS ELVESO torude, ventiilide, mõõtesüsteemide, plommide j.n.e. säilivuse eest ja tegema kõik temast oleneva vältimaks nende seadmete rikkumist. Klient korvab AS-le ELVESO tema süül või hooletuse tõttu tekkinud kahju.
4.6. AS ELVESO töötajatele peab olema tagatud sisenemine soojussõlme, kontrollimaks mõõtesüsteeme, plommide korrasolekut ja soojusenergia parameetreid ning vajadusel võimaldama sisenemist hoonesse avariide lokaliseerimiseks, kusjuures reeglina toimub see koos Kliendi esindajaga.
4.7. Klient on kohustatud viivitamatult teatama AS-le ELVESO oma tarbijapaigaldises ilmnenud riketest ja leketest sõltuva küttesüsteemi korral. Sõltumatu küttesüsteemi korral tuleb teatada riketest ja leketest ühendustorustikus ja soojusvaheti primaarpooles.
4.8. Klient on kohustatud oma teeninduspiirkonnas ilmnenud vead kõrvaldama põhjuseta viivitamata, korvates AS-le ELVESO ja kolmandatele osapooltele riketest ja leketest tekitatud materiaalsed kahjud, mis on põhjustatud Kliendi süülisest käitumisest. Kokkulepitud kuid tähtajaks kõrvaldamata rikete ja lekete olemasolu korral on AS-l ELVESO õigus katkestada soojusenergiaga varustamine. Kui remont nõuab AS ELVESO või Kliendi soojussüsteemist soojuskandja välja laskmist, tuleb selles eelnevalt kokku leppida.
4.9. AS ELVESO on kohustatud oma teeninduspiirkonnas ilmnenud vead kõrvaldama põhjuseta viivitamata, korvates Kliendile ja kolmandatele osapooltele remondi käigus tekitatud materiaalsed kahjud, mis on põhjustatud AS ELVESO süülisest käitumisest.
4.10. Klient peab töökindluse seisukohalt vananenud, vigased ja moraalselt vananenud soojussõlme seadmed välja vahetama. Selleks teeb AS ELVESO Kliendile ettekirjutuse ja lepib Kliendiga kokku mõistliku aja uue soojussõlme ehitamiseks.
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing loeb vanaks soojussõlmed vanusega üle 20 aasta. Kaasaegne küttesüsteem sõltumatu.
4.11. Kui Kliendi küttesüsteemis kasutatakse AS ELVESO kaugkütte vett (soojusvahetita süsteem) on Klient kohustatud üks kord aastas, kütteperioodi välisel ajal, tegema küttesüsteemile revisjoni ja vajadusel teostama remondi. Kliendil on kohustus teostada pneumohüdrauliline läbipesu ja surveproov hoone küttesüsteemidele rõhul 6 baari. Tööde ülevaatuseks, süsteemi survetamiseks ja vastuvõtmiseks lepib Klient eelnevalt AS-ga ELVESO kokku.
4.12. Kliendi tarbijapaigaldises tehtavad olulised muudatused tuleb kooskõlastada AS-ga ELVESO.
4.13. AS-l ELVESO on õigus vajaduse korral kooskõlastatult Kliendiga, teostada Kliendi soojussüsteemi ja -seadmete ülevaatusi.
5.SOOJUSENERGIA MÕÕTMINE JA ARVELDUS
5.1.Kliendile müüdav soojusenergia mõõdetakse Kliendi hoone soojussõlme paigaldatud mõõtesüsteemiga, kui lepingus ei lepita kokku teisiti. Mõõtesüsteem peab vastama “Soojusarvestite paigaldamise ja ekspluateerimise korrale”. Mõõtesüsteemi kordustaatluse korraldab mõõtesüsteemi omanik.
5.2.Kui mõõtesüsteem ei asu liitumispunktis on AS-l ELVESO õigus nõuda liitumispunkti ja mõõtesüsteemi vahel asuva ühendustorustiku soojusisolatsiooni vastavusse viimist EVS-EN 253 nõuetele (2. isolatsiooni klass või sellega samaväärne). Hoones asuvate soojustorustike nõutavad isolatsiooni paksused on esitatud AS ELVESO kodulehel. Kui tarbijapaigaldise soojustorustiku isolatsioon enne mõõtesüsteemi ei vasta eelnimetatud nõuetele on AS-l ELVESO õigus lisada mõõdetud soojuskogusele kaod tarbjapaigaigaldises, mis asub liitumispunkti ja mõõtesüsteemi vahel. Kadude arvutus peab olema tehniliselt põhjendatud ja eelnevalt teatatud Kliendile.
5.3.Klient registreerib soojusenergia mõõtesüsteemi parameetreid soovitavalt kord nädalas ja kuu lõppedes esitab Klient kuu esimesel tööpäeval AS-le ELVESO järgmised andmed telefoni, faksi, e-maili teel või kirjalikult: energia koguse näit MWh; võrguvee koguse näit m³; arvesti töötundide kontrollnäit. Maksimaalse võimsuse näit kW, MW (sõltuvalt soojusarvesti tüübist) esitatakse kuu esimesel tööpäeval jaanuaris, veebruaris, märtsis ja aprillis. Täitevee arvesti näit m³ esitatakse kord aastas kuu esimesel tööpäeval oktoobris.
5.4.Kui Kliendi hoones on sõltuv küttesüsteem siis on AS-l ELVESO õigus võtta tasu kaugkütte vee kasutamise eest. Kliendile arvestatava kaugkütte vee kulu arvutatakse vastavalt „Kaugküttevõrku lisatava vee arvutamise juhendile”.
5.5.Soojusenergia parameetrite hälvetest ja mõõtesüsteemi vigadest teatatakse viivitamatult teisele Poolele. Koos ülevaadatud häired on aluseks pretensioonide esitamiseks soojusenergia varustamisel.
5.6.Kui üks Pool kahtleb mõõtesüsteemi õiges töös, tellib ta erakorralise taatluse vastavat litsentsi omavalt firmalt leppides eelnevalt kokku teise Poolega. Kui mõõtesüsteem vastab riiklikele normidele, korvab taatluse tellija taatlusega seotud kulutused.
5.7.Enne erakorralise taatluse teostamist lepitakse kokku arvestuslik soojusenergia kogus juhuks kui taatluse tulemusel selgub mõõtesüsteemi viga. Sama kord kehtib ka mõõtesüsteemi ajutise puudumise korral (korralised taatlused, rikked j.n.e.).
5.8.Arvestusliku soojusenergia koguse määramisel võetakse aluseks kolme eelneva aasta sama perioodi keskmine tarbimine. Kolme aasta andmete puudumisel võetakse aluseks kahe eelneva aasta andmed ja ka nende puudumisel viimase aasta andmed. Eelmise aasta andmete puudumisel võetakse aluseks:
5.8.1.Sooja tarbevee valmistamiseks kulunud soojusenergia arvestamiseks eelmis(t)e kuu(de) tarbimine;
5.8.2.Kütteks kulunud soojusenergia arvestamiseks eelmis(t)e kuu(de) tarbimine, mida korigeeritakse koefitsendiga, mis arvestab arvestusperioodi küttekoormuse normikohast osakaalu kogu aastatarbimises;
5.8.3.Kui eelmiste kuude andmed üldse puuduvad võetakse aluseks analoogse Kliendi soojusenergia tarbimine.
5.9. Tasaarvestus erakorralise taatluse tulemuse korral teostatakse tagasiulatuvalt eelnevale täis kalendrikuule ja edasi kuni päevani, millal toimus soojusarvesti vahetus või taadeldud ja korrasoleva soojusarvesti tagasipaigaldus.
5.10.Tasaarvestuse määraks võetakse mõõteriista kõikide taatluspiirkondade vea protsentide aritmeetiline keskmine, mis ületavad veamäärasid.
5.11.Tasaarvestuse kohta esitab AS ELVESO kirjaliku arvestuse koos järgneva kuu arvega.
5.12. Kui soojusenergiat kasutatakse omavoliliselt (näiteks arvestist mööda juhtides või mõõtesüsteemi rikkudes), lähtuvad Pooled korrast, mis on reguleeritud Majandus ja kommunikatsiooniministri määrusega „Omavoliliselt tarbitud soojuse koguse ja selle maksumuse määramise kord”.
5.13. Soojusenergia tariifid kehtestatakse vastavalt kehtivale seadlusandlusele.
5.14. Arved esitatakse Kliendile kord kuus, kui lepingus ei sätestata teisiti.
5.15.Klient on kohustatud tasuma arve eest arvel näidatud kuupäevaks. Arvel peavad olema selgelt kajastatud andmed tarbimise ja tariifide kohta. Tasumisega viivitamisel on Klient kohustatud tasuma lepingus sätestatud viivist.
5.16. Arvetega seotud erimeelsused tuleb esitada kirjalikult.
6. SOOJUSENERGIA KATKESTUSED
6.1.AS-l ELVESO on õigus katkestada või vähendada soojusenergiaga varustamist, kui see on seotud vältimatute asjaoludega (force majeure) või kui see on vajalik inimeste või varade kaitseks.
6.2.AS ELVESO ei kanna majanduslikku vastutust punktis 6.1 toodud katkestuste eest.
6.3.AS-l ELVESO on õigus teostada katkestusi katlamajade, soojusvõrgu ja -seadmete vältimatute remonttööde sooritamiseks ning avariide likvideerimiseks. Nimetatud töödest tuleb püüda Klienti informeerida.
6.4.Pooltel on õigus pärast seitsmepäevalist etteteatamist katkestada soojusenergiaga varustamine/tarbimine planeeritud remondiks. Reeglina tehakse neid töid väljaspool kütteperioodi. Katkestuse ja taasavamisega seotud kulud kannab katkestuse tellija.
6.5.AS-l ELVESO on õigus katkestada soojusenergiaga varustamine teatades sellest kirjalikult vähemalt seitse päeva ette kui:
6.5.1. Klient takistab AS ELVESO töötajatele sissepääsu soojussõlme (p. 4.6);
6.5.2. Klient muudab soojussüsteeme ja seadmeid AS-ga ELVESO kooskõlastamata (p. 4.12);
6.5.3. Klient ei täida tähtaegselt Müüja põhjendatud ettekirjutisi, ei täida kokkulepitud kohustusi, ei likvideeri tähtaegselt rikkeid ja lekkeid ning sellest tuleneb kahju AS-le ELVESO või kolmandatele osapooltele (p. 4.7, 4.8 ja 4.10);
6.5.4. Klient omavoliliselt muudab või rikub AS ELVESO soojussüsteeme ja -seadmeid (p. 4.5);
6.5.5. Klient tarbib või üritab tarbida omavoliliselt soojusenergiat või ringlevat kaugkütte vett (p. 2.3 ja 5.12);
6.5.6.Klient ei tasu lepingukohaselt arveid (p. 5.15);
6.5.7. Kliendile on välja kuulutatud pankrot.
6.6.Soojusenergiaga varustamise katkestamine (p. 6.5) ei vabasta Klienti Lepingust tulenevate arvete tasumisest.
6.7.Kliendile taasavatakse soojusenergiaga varustamine, kui katkestuse põhjus(ed) on likvideeritud ning katkestamise ja taasavamise kulude eest on tasutud.
6.8.Kui katkestuse põhjuseks olid võlad, on AS-l ELVESO õigus taotleda enne soojusenergiaga varustamise taasavamist tagatise (ettemaksu) tasumist.
6.9.Punktis 6.5 toodud põhjuste kordumisel on AS-l ELVESO õigus algatada Soojuse müügi- ja jaotusteenuse osutamise lepingu lõpetamist. 7.
7.VÄÄRAMATU JÕUD
7.1 Pooled ei vastuta Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmisest või mittekohasest täitmisest tekitatud kahju hüvitamise eest, kui see on tingitud Pooltest sõltumatutest asjaoludest, nagu tulekahju, loodusõnnetused, sõjaolukord, riigi- ja valitsemisorganite otsused, häired Eesti Vabariigi elektrisüsteemis, või muudest ettenägematutest asjaoludest. Pooled kohustuvad lepinguliste kohustuste täitmist takistavatest asjaoludest viivitamatult teineteisele teatama. Kui 30 päeva jooksul ei ole võimalik lepinguliste kohustuste täitmist jätkata, loetakse Leping lõppenuks.8.
8.LEPINGU LÕPETAMINE
8.1. Lepingu lõpetamise momendist katkestab AS ELVESO Kliendi varustamise soojusenergiaga.
8.2. Mõlemal Poolel on õigus Leping lõpetada, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult 30 päeva ette.
8.3. Lepingu lõpetamise korral on Klient kohustatud teatama AS-le ELVESO arvestite lõppnäidud, vajadusel võimaldama tarbimiskohas arvestite ülevaatuse ja tarbimiskoha soojusenergiaga varustamise katkestamise ning tasuma 14 kalendripäeva jooksul kõik Lepingust tulenevad maksed.9.
9.TÜÜPTINGIMUSTE MUUTMINE
9.1 AS-l ELVESO on õigus Tüüptingimusi ühepoolselt muuta. Tüüptingimused ja selle muudatused kinnitab Rae Vallavalitsus. Tüüptingimuste muutmisest teatatakse Kliendile AS ELVESO- ja Rae valla kodulehel.